• موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی شعبه جنوب غرب کشور اهواز
  • آدرس: امانیه، خیابان سپاه، جنب شهرداری مرکزی
  • تلفن33366497(061)
  • دورنگار33332512(061)

تولیدات

آنتی سرم عقرب زدگی

آنتی سرم عقرب زدگی یک فرآورده خالص هضم شده با پپسین و تغلیظ شده است که از سرم اسبی بوجود می آید.

این سرم به صورت پلی والان تهیه شده و بر علیه 6 گونه عقرب از عقرب های خطرناک ایران (عقرب سیاه، عقرب دم سیاه، عقرب سیاه پرزدار،دو نوع عقرب زرد و گادیم) موثر است.