• موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی شعبه جنوب غرب کشور اهواز
  • آدرس: امانیه، خیابان سپاه، جنب شهرداری مرکزی
  • تلفن33366497(061)
  • دورنگار33332512(061)

تولیدات

واکسن پلی والان آنتروتوکسمی

واکسن پلی والان آنتروتوکسمی که به منظور پیشگیری از بیماری های مشهور یه اسهال عفونی بره های نوزاد، آنتروتوکسمی گوسفندان جوان، پرخوری یا قلوه نرمی بره ها و گوسفندان بالغ وبراکسی در گوسفندان جوان استفاده می شود.

از تیپ های مختلف باکتری کلستریدیوم پرفرینجنز تیپ D، C، B و کلستریدیوم سپتیکوم مطابق با استاندارد های EP بوسیله بطری های بزرگ پیرکس به حجم های 17 لیتر در هر بطری تولید می شود.

واکسن موسسه رازی با فرمله کردن کشت باکتری بدست می آید، توکسین ها و توکسوئید ها به یک اندازه سیستم ایمنی را تحریک می کنند بطوری که پس از ورود آنها به بدن با دخالت عمده ایمنی هومورال به یک اندازه علیه آنتی توکسین ایجاد می کنند. این آنتی توکسین قادر است به صورت Invitro و Invivo ، توکسین و توکسوئید و همچنین پروتوکسین را خنثی نماید.