تاکید بر همکاری های دو جانبه موسسه رازی شعبه اهواز با کمیته امداد خمینی استان خوزستان

جلسه مشترک موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه اهوازومعاون مشارکت های مردمی ومدیر کمیته امداد شهرستان باوی درسالن جلسات این شعبه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه رازی، جلسه مشترک مدیرموسسه رازی شعبه جنوب غرب کشور (اهواز) با حضور دکتر ابوذرفتحی ومهندس منصوری معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان ومهندس توفیقی خواه مدیر کمیته امدادشهرستان باوی دراین شعبه برگزار شد.

در این نشست، ضمن آشنائی با برخی فعالیت های موسسه رازی وایجاد بسترهای مناسب جهت کارهای پژوهشی وتحقیقاتی ،آموزشی ، وامکان تداوم همکاری های دو جانبه مورد تاکید قرار گرفت.