• موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی شعبه جنوب غرب کشور اهواز
  • آدرس: امانیه، خیابان سپاه، جنب شهرداری مرکزی
  • تلفن33366497(061)
  • دورنگار33332512(061)

معاونت تولید

برخی از شرح وظایف

نظارت بر کلیه امور فنی آزمایشگاهای تولید فرآورده های بیولوژیک

نظارت و برنامه ریزی برای تولید انواع فرآورده های بیولوژیک بر اساس نیاز

هماهنگی جهت اجرای قوانین GMP در بخش های تولیدی شعبه

پیشنهاد و اجرای طرح های تحقیقاتی

انجام مطالعات فنی و تخصصی در زمینه تولید و بینه سازی واکسن و تهیه URS

دکتر محمد نعمتی


PhD فارماکولوژی – دارای 10 سال سابقه کار آموزشی ، پژوهشی ، مدیریت و تولید