• موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی شعبه جنوب غرب کشور اهواز
  • آدرس: امانیه، خیابان سپاه، جنب شهرداری مرکزی
  • تلفن33366497(061)
  • دورنگار33332512(061)

سومین همایش پژوهش های نوین واکسن و سرم سازی آذرماه ۱۳۹۸

  • دکتر هدیه جعفری

ایمني زایی برخی از پروتئين های نوترکيب کنه سخت جهت تهيۀ واکسن ضد کنه

کنه ها انگل های خونخواری هستند که علاوه بر صدمه مستقیم به دلیل رفتار تغذیه ای به عنوان ناقل بعضی از مهمترین عوامل بیماری ها مانند ویروس ها، باکتری ها، تکیاخته ها، ریکتزیاها و نماتودها در حیوانات اهلی و انسان مطرح می¬باشند. کنه¬کش¬ها داروهایی شیمیاییهستند که به صورت معمول استفاده می شوند، دارای ضررهای مانند باقی ماندن دارو در محصولات دامی، مقاومت کنه نسبت به ضد آکارین¬ها ، آسیب به محیط زیست و عوارض زیست محیطی می باشد.

با توجه به سه فاکتور فوق تولید واکسن های ضد کنه یکی از ایده های محققین برای مبارزه با این انگل واقع شده است. جهت رسیدن به این مهم از تمام کنه و یا قسمت هایی از کنۀ ماده خون خورده به عنوان مثال روده میانی، وگیکوپروتئین Bm86، پروتئین های غدد بزاقی Bm91 و یا قسمت های دیگری از سیکل زندگی کنه مانند لارو، شفیره و آنتی ژن Ha03 به عنوان آنتی ژن بتوان استفاده نمود. شاخص های که در تولید واکسن علیه کنه حائز اهمیت است شامل: تنوع ژنتیکی در گونه های کنه و پراکندگی جغرافیایی آنها، بهبود بخشیدن کیفیت واکسن ها توسط آنتی ژن های جدید شناخته شده و قرار دادن آنها در سیستم انتقالی مناسب، توصیف اختصاصی پاسخ ایمنی داده شده علیه آنتی ژن، ارزیابی و توصیف اثر واکسن بر انتقال عوامل بیماری ها توسط کنه ها.

از مزایای واکسن علاوه بر کاربرد راحت و آسان و همچنین هزینه کمتر و مقاومت کمتر آن نسبت به دارو دیده شده است. همچنین به کار بردن واکسن همراه با خطرات زیست محیطی نمی باشد و در محصولات دامی نیز باقی نمی ماند. اما آنچه در تولید واکسن مناسب حائز اهمیت است شناسایی پروتئین های محافطت کننده کنه به عنوان آنتی ژنی مناسب و فورموله کردن آنتی ژن به عنوان واکسن و ارزیابی پاسخ ایمنی داده شده در میزبان به روش های ایمونولوژی و همچنین امکان تولید اقتصادی مقرون به صرفه است.

دکتر هدیه جعفری