• موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی شعبه جنوب غرب کشور اهواز
  • آدرس: امانیه، خیابان سپاه، جنب شهرداری مرکزی
  • تلفن33366497(061)
  • دورنگار33332512(061)

سومین همایش پژوهش های نوین واکسن و سرم سازی آذرماه ۱۳۹۸

  • دکتر فاطمه ثعلبی

مقایسه روش جدید و روش روتین تصفیه سرم در تعیین اثر خنثی سازی با ونوم عقرب آندروکتونوس کراسیکودا

عقرب گزیدگی(scorpion envenomation ) به عنوان یکی از اساسی ترین مشکلات در سیستم بهداشت عمومی بسیاری از کشور های جهان از جمله ایران مطرح است. در ایران سالیانه حدود 100 هزار نفر دچار عقرب زدگی می شوند که 25 هزار مورد آن مربوط به استان خوزستان است.عقرب آندروکتونوس کراسیکودا نیز سهم قابل توجهی از این عقرب گزیدگی را دارد. با توجه به این که سروتراپی تنها راه درمان بیماران عقرب زده می باشد، بهبود روش های تصفیه سرم و ارزیابی اثر خنثی سازی آن از اهمیت زیادی برخوردار است.لذا در این مطالعه به بررسی قابلیت آنتی سرم تولید شده به روش جدید(کاپریلیک اسید) و روش روتین(تولوئن) درخنثی سازی سم عقرب آندروکتونوس کراسیکودا در مدل موشی می پردازیم.

در روش روتین تصفیه پلاسما در مرحله هضم آنزیماتیک پلاسما با دو حجم سرم فیزیولوژی مخلوط و با اسید کلریدریک 5/1 مولار pH محلول را روی 2/3 و دما 30 درجه سانتیگراد تنظیم و 5 در هزار حجم اولیه پلاسما آنزیم پپسین زده شد و هضم برای 30 دقیقه انجام گردید . سپس با سود 5/1 مولار pH را روی 2/4 تنظیم و تولوئن به میزان یک در هزار و سپس 14 گرم درصد سولفات آمونیوم خشک اضافه شد. در مرحله بعد انعقاد حرارتی و دیالیزاولیه انجام گردید. پس از آن رنگ گیری و مجددا رسوب گذاری و دیالیزدوم انجام شد.اما در روش جدید هضم پپتیکی ایمونوگلوبولین¬ها (حذف قطعه (FC در37 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت در pH برابر با 5/3 انجام گردید. سپس pH با هیدروکسید سدیم 5/1 مولار بر روی 8/4 تنظیم شد تا هضم آنزیمی متوقف گردد و سپس از 5/1درصد(V/V) کاپریلیک اسید با 20 درصد سولفات آمونیوم خشک استفاده شد.

ناخالصی ها فیلتر شد و محلول زیر صافی ترسیب و در برابر آب مقطر فنله دیالیز شد. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از کاپریلیک اسید و سولفات آمونیوم برای تهیه پادزهر یک روش ساده، مقرون به صرفه و سریع می¬باشد، همچنین خلوص بالای آنتی بادی و به دنبال آن اثر خنثی سازی بالا مهم¬ترین ویژگی این روش است و این روش می¬تواند برای آماده سازی پادزهر به منظور درمان عقرب گزیدگی استفاده شود.

دکتر عبدالرحمن کردزنگنه، دکترعلی محمدیان، دکتر فریبا کاوش