• موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی شعبه جنوب غرب کشور اهواز
  • آدرس: امانیه، خیابان سپاه، جنب شهرداری مرکزی
  • تلفن33366497(061)
  • دورنگار33332512(061)

مدیریت حراست

مهندس ابوذر فتحی


فوق لیسانس آبزیان (دانشجوی دکترای تخصصی)