• موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی شعبه جنوب غرب کشور اهواز
  • آدرس: امانیه، خیابان سپاه، جنب شهرداری مرکزی
  • تلفن33366497(061)
  • دورنگار33332512(061)

تولیدات

سم خشک عقرب

سم عقرب ماده ای پروتئینی، محلول در آب و با خاصیت آنتی ژنی است که در حالت تازگی و خلوص ، شفاف و بی رنگ می باشد.PH این ماده از خنثی تا قلیایی متفاوت است.

سم عقرب بواسطه داشتن ترکیبات پروتئینی مختلف، ترکیبی هتروژن به حساب می آید این تنوع پروتئینی سبب ایجاد واکنش های گوناگون در قربانی عقرب گزیدگی می گردد

سم تولید شده شامل 6 گونه، از عقرب های خطرناک ایران (عقرب سیاه، عقرب دم سیاه، عقرب سیاه پرزدار،دو نوع عقرب زرد و گادیم) می باشد.