دوره آموزشی بیوانفورماتیک درموسسه سرم سازی رازی شعبه اهواز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی موسسه سرم سازی رازی شعبه اهواز دوره آموزشی بیوانفورماتیک با تدریس خانم دکتر ثعلبی عضوهیِت علمی موسسه رازی در هفته اول آذر ماه در سالن جلسات این شعبه بمدت سه روز با حضورکلیه کارکنان ومسئولین بخش ها برگزار گردید.