• موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی شعبه جنوب غرب کشور اهواز
  • آدرس: امانیه، خیابان سپاه، جنب شهرداری مرکزی
  • تلفن33366497(061)
  • دورنگار33332512(061)
گونه های مختلف مار در خوزستان

خوزستان بنابر طبیعت دشتی خود، از نظر مار غنی است. در زیر به گونه های

ادامه مطلب
کارهایی که بعد از مارگزیدگی نباید انجام داد

در گذشته، ایده های بدی در مورد درمان مارگزیدگی پیشنهاد می شد

ادامه مطلب
تشخیص تفریقی در عقرب گزیدگی

در انسان عقرب گزیدگی با بیماری های بوتولیسم ،دیفتری، مصرف مقادیر زیاد

ادامه مطلب
اقدامات فوری در درمان عقرب گزیدگی

جهت درمان بیماران عقرب گزیده باید همیشه به این نکته توجه داشت

ادامه مطلب

آخرین اخبار