• موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی شعبه جنوب غرب کشور اهواز
  • آدرس: امانیه، خیابان سپاه، جنب شهرداری مرکزی
  • تلفن33366497(061)
  • دورنگار33332512(061)

معاونت تضمین کیفیت

دکتر علی خاتمی نیا


PhD کلینیکال پاتولوژی - دارای 15 سال سابقه کار آموزشی ، پژوهشی ، مدیریت و تولید