• موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی شعبه جنوب غرب کشور اهواز
  • آدرس: امانیه، خیابان سپاه، جنب شهرداری مرکزی
  • تلفن33366497(061)
  • دورنگار33332512(061)

تشخیص تفریقی

تشخیص تفریقی عقرب گزیدگی

در انسان عقرب گزیدگی با بیماری های بوتولیسم ،دیفتری، مصرف مقادیر زیاد بعضی از داروها ، ترک اعتیاد الکل، مار گزیدگی به ویژه مارهای با زهر نوروتوکسین.

انسفالیت، سندرم گیلان باره(Guillain-barre syndrome)، هیستری(Hysteria)، مننژیت، میاستنی گراویس(Myasthenia gravis)، انفارکتوس میو کارد، مسمومیت با سموم فسفره، فلج اطفال، هماتوم ساب دورال و کزاز می بایست تفریق شود.