• موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی شعبه جنوب غرب کشور اهواز
  • آدرس: امانیه، خیابان سپاه، جنب شهرداری مرکزی
  • تلفن33366497(061)
  • دورنگار33332512(061)

سومین همایش پژوهش های نوین واکسن و سرم سازی آذرماه ۱۳۹۸

  • موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی شعبه جنوب غرب کشور اهواز

بررسی تغییرات تابلوی خونی و شکنندگی اسمزی گلبول های قرمز متعاقب تزریق سم خام و فراکسیون های استحصال شده عقرب همی اسکورپیوس لپتوروس

عقرب گزیدگی از مهم ترین معضلات بهداشتی درمناطق گرمسیر، از جمله خوزستان به شمار می رود. این بررسی با هدف چگونگی اثرات سم خام و فراکسیون های سم عقرب همی اسکورپیوس لپتوروس به عنوان یکی از خطرناک ترین عقرب های استان خوزستان بر هموگرام و میزان شکنندگی اسمزی اریتروسیت ها انجام شده است.

برای این منظور تعداد 56 قطعه موش رت نژاد ویستار به طور تصادفی در 14 گروه مساوی تقسیم شدند. به موش های گروه شاهد فقط سرم فیزیولوژی تزریق گردید. درموش های گروه تحت مطالعه مقدارmg/kg 5/2 سم خام عقرب همی اسکورپیوس و فراکسیون های سم به مقدار ml 5 /0 بر اساس غلظت استحصال شده از طریق داخل صفاقی تزریق گردید.در زمان های 1و12 ساعت پس از انجام تزریقات ، از کلیه گروهها ( هر بار از 2 موش ) جهت آزمایشات هماتولوژیک و مطالعه میزان شکنندگی اریتروسیت ها ، خونگیری به عمل آمد.

نتایج حاصله نشان داد که در گروهی که سم عقرب به تنهایی و گروههایی که فراکسیون های مختلف تزریق شده بود تغییرات آشکاری در شاخص های هموگرام شامل شمارش گلبول های سفید ، نوتروفیل ها ، لنفوسیت ها ، هماتوکریت ، هموگلوبین و گلبول های قرمز ، بوجود آمده است. میزان شکنندگی اریتروسیت ها در گروه هایی که سم خام و فراکسیون 2 سم عقرب را دریافت نموده بودند در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری افزایش نشان داده است (p<0.05 ).

دکتر علی خاتمی نیا