• موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی شعبه جنوب غرب کشور اهواز
  • آدرس: امانیه، خیابان سپاه، جنب شهرداری مرکزی
  • تلفن33366497(061)
  • دورنگار33332512(061)

عقرب گزیگی

اقدامات فوری در درمان عقرب گزیگی

جهت درمان بیماران عقرب گزیده باید همیشه به این نکته توجه داشت که ساختمان و در نتیجه مکانیسم اثر و عوارض سم عقرب های مختلف می تواند متفاوت باشد.اصول اصلی برخورد با قربانی گزش عقرب عبارتند از :

بی حرکت نگه داشتن عضو گزیده شده

شستشوی محل نیش عقرب و زخم احتمالی با آب مقطر ، آمونیوم و یا بوراکس (Borax) و پر منگنات پتاسیم (Gwee et al. 1996)

سرما درمانی در محل گزش (Harriso et al. 2005)

استفده از بی حس کننده های موضعی مانند لیدو کائین هیدرو کلراید 5/0 درصد عاری از اپی نفرین (Gwee et al. 1996)

انتقال سریع مصدوم به مراکز درمانی