• موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی شعبه جنوب غرب کشور اهواز
  • آدرس: امانیه، خیابان سپاه، جنب شهرداری مرکزی
  • تلفن33366497(061)
  • دورنگار33332512(061)

مار گزیدگی

کارهایی که بعد از مارگزیدگی نباید انجام داد

مکیدن زخم، چه با دهان و چه با استفاده از پمپ مکنده، هیچ اثری بر درمان ندارد و ممکن است به ناحیه گزش آسیب مستقیم برساند.مطالعات انسانی نشان می‌دهد که مکش ناحیه گزش پس از سه دقیقه از وقوعِ مارگزیدگی، کمتر از یک هزارم سم را از محل خارج می‌کند که از لحاظ بالینی بی‌ارزش است.

از بریدن و ایجاد جراحت در محل گزش خودداری کنید.

بکارگیری هرگونه رگ‌بند (تورنیکه) و بستن بالا و پائین زخم دیگر توصیه نمی‌شود.

استفاده از کمپرس سرد در مار گزیدگی ممنوع است.


تنها درمان مطمئن برای مارگزیدگی استفاده از آنتی ونوم در بیمارستان می باشد.